Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Als u bouw of sloop werkzaamheden uitvoert of overige geluidhinder veroorzaakt, moet u geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen.

Ontheffing geluidhinder bouwbesluit 2012
Bouw of sloop werkzaamheden met een geluidsniveau van 60 dB(A) of hoger mag u alleen uitvoeren op werkdagen en zaterdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Er geldt een maximaal aantal dagen waarop u dit geluidsniveau mag produceren. Het maximale aantal dagen hangt af van het aantal dB(A):

 • 60-65 dB(A): maximaal 50 dagen
 • 65-70 dB(A): maximaal 30 dagen
 • 70-75 dB(A): maximaal 15 dagen
 • 75-80 dB(A): maximaal 5 dagen

U kunt een ontheffing geluidhinder bouwbesluit 2012 voor bouw- en sloop werkzaamheden aanvragen bij de gemeente als u:

 • bouw of sloop werkzaamheden uit wilt voeren op werkdagen en zaterdagen tussen 19.00 en 7.00 uur
 • bouw of  sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op zondag of een feestdag
 • het maximale aantal dagen waarop u geluid van 60 of meer dB(A) mag maken wilt verlengen
 • apparaten wilt gebruiken die dag en nacht werken, zoals een grondwaterpomp

Ontheffing geluidhinder APV
In artikel 4:6 van de APV Diemen is opgenomen dat het verboden is om buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Het college kan voor overige geluidhinder een ontheffing geluidhinder verlenen op grond van de algemene plaatselijke verordening

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van ontheffing zijn:

 • U gebruikt de stilste technieken en materialen.
 • U deelt de bouwplaats zo in dat de geluidshinder beperkt blijft.
 • U zorgt dat de geluidshinder zo kort mogelijk duurt.
 • U licht omwonenden op tijd in over geplande werkzaamheden.

Aanpak

Bij de aanvraag moet u gegevens toe voegen van de machines die worden gebruikt inclusief geluidsgegevens. Gefaseerde, indien van toepassing, ook een situatieschets waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, een planning van de werkzaamheden en een akoestisch onderzoek. 

Zo vraagt u de ontheffing voor geluidsoverlast aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • In welk gebied u de werkzaamheden wilt uitvoeren en wat de afstand is tot de dichtstbijzijnde woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en scholen.
  • Hoe en waarmee u de werkzaamheden wilt uitvoeren.
  • Welke maatregelen u neemt om de geluidshinder te beperken.
  • Hoe u omwonenden informeert over de geluidsoverlast.
  • Hoe en bij wie overlast gemeld kan worden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden leges geheven. 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

U vraagt de ontheffing voor bouw of sloopwerkzaamheden aan bij de gemeente middels het formulier Geluidhinder bouwbesluit. Voor overige geluidhinder, het formulier Geluidhinder APV.

Gerelateerde vragen