Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen, bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt het leerlingenvervoer door bijvoorbeeld:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Voorwaarden

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van het kind
 • de mogelijkheden van ouders/opvoeders om uw kind zelf te brengen en halen

Aanpak

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u de volgende documenten nodig:

 • burgerservicenummer van uw kind
 • legitimatie van u en uw kind
 • bank of gironummer
 • reisduur (openbaar vervoer)
 • informatie over de afstand van de woning naar school
 • inschrijving van de school van uw kind
 • adres en telefoonnummer van de school
 • toelaatbaarheidsverklaring
 • IB60 formulier (inkomensverklaring)
 • schoolverklaring
 • verklaring werktijden werknemer
 • medische verklaring schoolbezoek; Mogelijkheden en beperkingen m.b.t. openbaar vervoer
 • indien van toepassing: verklaring van onderwijs van de ouder(s) in het kader van inburgering

Let op: maak uw aanvraag binnen 48 uur af, anders kan de aanvraag niet worden verzonden. U krijgt dan een foutmelding. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw met uw aanvraag.

Kosten

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen. 

Drempelbedrag en financiële draagkracht

Aan ouders van leerlingen die een reguliere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) bezoeken mag een eigen bijdrage in de vorm van een zogenaamd “drempelbedrag” gevraagd worden. Bij de bepaling van de hoogte van het drempelbedrag wordt uitgegaan van de kosten van openbaar vervoer, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan. De hoogte van de inkomensgrens vindt u op de website van VNG.

Heeft u een gezamenlijk inkomen wat boven de inkomensgrens ligt dan betaalt u een drempelbedrag.

Daarnaast mag, als de afstand tot de school meer dan 20 km bedraagt, aan de ouders een bijdrage in de vorm van “draagkrachtafhankelijke bijdrage” gevraagd worden. De hoogte van de draagkrachtafhankelijke bijdrage wordt berekend per gezin en is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders. De hoogte van het de draagkrachtafhankelijke bijdrage per inkomensgroep wordt jaarlijks gepubliceerd op VNG.nl.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Gerelateerde vragen