Geld inzamelen

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt ieder jaar een collecterooster op. Grote landelijk collecterende fondsen krijgen een periode toegewezen waarin zij mogen collecteren.

U kunt uitsluitend een vergunning krijgen in een vrije periode die niet is gereserveerd voor de grote landelijke collecterende fondsen.

Controleer dus vooraf de vrije periode op het collecterooster

Voorwaarden

De voorwaarden waar aan u moet voldoen:

• Collectebussen moeten verzegeld zijn

• U moet een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen

• Collectedagen maandag tot en met zaterdag van 9:00 – 21:00 uur

• U mag niet op zon- en feestdagen collecteren

• De vergunning is maximaal één week geldig

• Vanaf 14 jaar mag worden gecollecteerd 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Gerelateerde vragen

Direct regelen