Activiteit organiseren

Is de criteria voor een groot evenement niet voor u van toepassing dan kunt u volstaan met een melding. Zeven dagen voorafgaand aan de activiteit doet u de melding. 

Een melding is noodzakelijk voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en om overlast te voorkomen.

Een klein evenement (activiteit) is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. Kleine evenementen zorgen ook voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U moet een klein evenement melden bij de gemeente.

Voorwaarden

Waar moet u rekening mee houden: 

 • U zorgt dat het terrein direct na afloop schoon wordt opgeleverd. Als u dit nalaat maakt de gemeente op kosten van de melder het terrein schoon
 • U treft maatregelen om te voorkomen dat gemeente of derden schade lijden als gevolg van de activiteit
 • De melder vergoedt de eventuele schade die op het gebruikte terrein aan gemeente eigendommen is toegebracht
 • U laat de omwonenden weten voorafgaand aan de activiteit over mogelijke overlast
 • Storen van de openbare orde of overlast voor de woonomgeving hebben de politie of de handhavers wettelijk het recht de activiteit direct te stoppen. Aanwijzingen of bevelen moeten direct worden toegepast.
 • Uw melding kan afgekeurd worden. Bijvoorbeeld als blijkt dat u toch een vergunning voor een groot evenement nodig heeft

Aanpak

Zo organiseert u een klein evenement:

 • meld uw evenement minstens 4 weken van tevoren bij de gemeente
 • u zorgt zelf voor een veilig verloop van het evenement

De gemeente kan uw melding afkeuren. Bijvoorbeeld als u toch een evenementenvergunning nodig heeft.

Mogelijk moet u vergunningen of ontheffingen aanvragen voor activiteiten die op het evenement plaatsvinden.

Kosten

Een activiteit melden is gratis.

Termijn

De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gebruik persoonsgegevens (AVG)

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

Gerelateerde vragen